» Stichting de Beaufort » Stichting Vrienden Beauforthuis

Stichting de Beaufort

Stichting de Beaufort heeft een ANBI status sinds 1-1-2008.

naam & postadres

Stichting de Beaufort (het Beauforthuis)
Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz
0343 49 18 58
info@nullbeauforthuis.nl

RSIN / fiscaalnummer

808502384

doelstelling

  1. het, zowel aan een breed publiek als aan bepaalde segmenten daaruit, aanbieden van culturele, educatieve en maatschappelijke programma’s in de ruimste zin, in het bijzonder op het gebied van muziek, natuurbeleving, cabaret, vorming en ontspanning, maatschappelijke vernieuwing en innerlijke verdieping en wel speciaal in een omgeving die door natuurschoon en architectonische danwel monumentale kenmerken sfeerversterkend en stimulerend kan werken;
  2. het exploiteren en beheren van het pand Woudenbergseweg 68/70 te Austerlitz, gemeente Zeist en het terbeschikking stellen van dit pand ten behoeve van het doel zoals genoemd in lid 1.a;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

bestuurders

Mw. Lidwien Vork (bestuurder)
Dhr. Ruurd Gerding (commissaris – voorzitter Raad van Toezicht)
Dhr. Han Hoestra (commissaris – secretaris Raad van Toezicht)

beloningsbeleid

Bestuur en Raad van Toezicht werken onbezoldigd.
Personeel ontvangt salaris (gaan CAO van toepassing).
Vrijwilligersvergoedingen.

standaardformulier fondswervende instellingen

De cijfers over 2022 zijn nog niet gereed.
Alle cijfers betreffende 2021 (en eerder) kunt u vinden onder de kop financiële verantwoording.

Stichting Vrienden Beauforthuis

Stichting Vrienden Beauforthuis (v/h Stichting Beauforthuis Projecten) heeft een culturele ANBI status sinds 1-1-2012.

naam & postadres

Stichting Vrienden Beauforthuis
Woudenbergseweg 70
3711 AB Austerlitz
0343 49 18 58
info@nullbeauforthuis.nl

RSIN / fiscaalnummer

9054121

uittreksel KvK 411 83 273

statuten

doelstelling

  1. het, zowel aan een breed publiek als aan bepaalde segmenten daaruit, aanbieden van culturele, educatieve en maatschappelijke programma’s in de ruimste zin, in het bijzonder op het gebied van muziek, natuurbeleving, cabaret, vorming en ontspanning, maatschappelijke vernieuwing en innerlijke verdieping en wel speciaal in een omgeving die door natuurschoon en architectonische danwel monumentale kenmerken sfeerversterkend en stimulerend kan werken, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks od zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
  2. het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen in welke rechtsvorm ook;

beleidsplan

bestuurders

Mw. Lidwien Vork (bestuurder)
Mw. Anita Boerkamp (commissaris)
Dhr. Han Hoestra (commissaris, voorzitter)

beloningsbeleid

De bestuursleden hebben in 2022 geen beloning ontvangen.

activiteitenverslag

financiële verantwoording

De verantwoording over 2022 is nog niet beschikbaar.